Home | Stiri locale | Vrei să devii jandarm? Uite ce trebuie să faci!

Vrei să devii jandarm? Uite ce trebuie să faci!

Pentru anul de învăţământ 2015-2016, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri fără discriminare în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N., după cum urmează:

A. În instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

· Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
Ø 10 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă – programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
Ø 50 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă – programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă naţională” din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi);
Ø 5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă naţională”.

· Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 125 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
Ø 120 locuri alocate Jandarmeriei Române;
Ø 5 locuri alocate S.P.P.

· Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 125 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

· Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti – Jandarmeria Română are alocat un număr de 5 locuri – maistru militar auto.

B. În instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.

· Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 locuri alocate M.A.I., conform specialităţilor:
Ø 4 locuri – „Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului”;
Ø 1 loc – „Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodeziei”;
Ø 3 locuri – „Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare”;
Ø 6 locuri – „Blindate, automobile şi tractoare”;
Ø 7 locuri – „Construcţii şi fortificaţii”;
Ø 7 locuri – „Echipamente şi sisteme electronice militare”;
Ø 17 locuri – „Transmisiuni”;
Ø 27 locuri – „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”.

· Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 locuri alocate M.A.I., conform specialităţilor:
Ø 10 locuri – „Managementul sistemelor de comunicaţii militare” – Comunicaţii şi informatică;
Ø 29 locuri – „Management economico-financiar” – Finanţe-contabilitate;
Ø 6 locuri – „Administraţie publică” – Intendenţă.

· Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 38 locuri alocate M.A.I., conform specialităţilor:
Ø 5 locuri – „Armament şi instalaţii de lansare”;
Ø 11 locuri – „Tehnică de comunicaţii”;
Ø 21 locuri – „Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii”;
Ø 1 loc – „Construcţii”.

Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.
Recrutarea pentru cele 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti pentru învăţământul cu frecvenţă – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, se va realiza de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli
postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.
Candidaţii care au mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.
Dosarele de recrutare ale candidaţilor aparţinând celor care se înscriu pentru locurile alocate minorităţilor/etnicilor, trebuie să conţină şi următoarele documente:
– pentru candidaţii de alte etnii (inclusiv romi): adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar;
– pentru candidaţii de etnie maghiară: aceştia trebuie să dovedească faptul că, au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
– să ai înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
PROBELE ŞI BAREMELE
pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne

1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter obligatoriu.
2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs al candidatului.
3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.
4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.
6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
8. Verificarea aptitudinilor fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.
10. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:
Probe şi bareme
Nr. PROBE BAREME MINIME
BĂRBAŢI FEMEI
1 Alergare de viteză – 50 m plat 7” 2 8” 1
2 Aruncarea mingii medicinale (4kg bărbaţi şi 2kg femei) 7 m 7 m
3 Alergare de rezistenţă – 1000 m 3’45” 4’10”

11. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

A. Proba de alergare – viteză
a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.
B. Proba de aruncare a mingii medicinale (4kg bărbaţi şi 2 kg femei)
a) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungime de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
c) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând-depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncarew; inclusiv după aterizarea mingii;
d) candidatul are dreptul la două încercări;
e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);
g) daca situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

C. Proba de alergare – rezistenţă
a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/cronometru;
b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:
· cererea de înscriere şi CV;
· diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (copii legalizate) pentru absolvenţii din seriile anterioare
sau adeverinţă în original pentru elevii claselor a-XII-a;
· copii ale actului de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
· copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
· autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
· cazierul judiciar;
· caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul
absolvenţilor în primul an de la absolvire;
· declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare
· 3 fotografii tip buletin de identitate;
· două fotografii color 9 x 12 cm;
· fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. în original (completată şi încheiată);
· declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Alte precizări:

1. Nu se admit derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, acestea fiind fundamentate pe cerinţe absolut necesare desfăşurării activităţii în cadrul instituţiei.

2. Înscrierea candidaţilor – zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani, astfel:
a. pentru Academia de Poliţie şi pentru toate instituţiile de învăţământ care aparţin M.Ap.N. până la data de 29 mai 2015.
b. pentru şcolile postliceale ale MAI până la data de 07 august 2015.

3. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani, astfel:
a. pentru Academia de Poliţie şi pentru toate instituţiile de învăţământ care aparţin M.Ap.N. până la data de 12 iunie 2015.
b. pentru şcolile postliceale ale MAI până la data de 14 august 2015.

4. Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J.Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.

5. Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate MAI (academii militare şi şcoli postliceale militare) se realizează în ziua de 07 iulie 2015, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti. Candidaţii vor avea echipamentul sportiv adecvat susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice.

Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0231/511533 (interior 24527) iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din strada I.C. Brătianu nr. 110 din mun. Botoşani. Persoane de contact: locotenent Panaite Florentin, plutonier major Stoleru Ştefan sau plutonier major Pintilie Cristian.

Comentarii

comentarii postate

---
Regulament comentarii
Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:

1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la patru ore – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.

Orice critică este acceptată pe site-ul opiniadedorohoi.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului opiniadedorohoi.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.
----

Jordie Benn Authentic Jersey 
detergenti rufe
cabinet kinetoterapie Bucuresti beton amprentat laminina
case in rate iasi
montaj tapet
hotel barlad
beton amprentat afterschool sector 2 bucuresti
tractari auto nadlac web design Abu Dhabi
creare magazin online
promovare site
creare site web
all night escort amsterdam inchiriere cabina foto inchiriere apartamente Iasi contabilitate pentru firme Bucuresti body-uri bumbac copii cazare eforie nord transport auto germania romania- pahar carton
- hormigon impreso alicante
- cursuri contabilitate Bucuresti
expert contabil bucuresti
inchirieri apartamente iasi
- realizare site web
servicii contabilitate Iasi
traduceri autorizate Iasi
creare magazin online
promovare site web
creare portal imobiliar
creare portal stiri
stiri botosani
videochat constanta pelerinaj israel
vacante exotice